czwartek, 16 maja 2013

Mapy górnicze

Na podstawie otrzymanych przekrojów geologicznych złoża sporządza się mapy pokładowe oddzielnie dla poszczególnych pokładów złoża pokładowego np. węgla. Sporządza się je jako mapy warstwicowe (linia łącząca punkty na mapie jednakowej wysokości). Warstwice podają częściej położenie spągu pokładu rzadziej stropu w stosunku do poziomu odniesienia. Mapy warstwicowe pokładów węgla charakteryzują ukształtowanie powierzchni pokładów pod ziemią.

Podział map górniczych:
Mapa górnicza jest to przedstawiona na płaszczyźnie metoda rzutów geometrycznych sytuacja powierzchni, wyrobisk górniczych i sytuacja geologiczna lub jeden z tych elementów. Mapy górnicze sporządza się w odpowiedniej skali. Temat, skala i sposób opracowania map górniczych są dostosowane do potrzeb ruchu zakładu górniczego.

Mapy górnicze dzielą się ze względu na treść na trzy grupy:
  • mapy powierzchni - przedstawiają sytuację na powierzchni o treści i formie dostosowanych do potrzeb górnictwa
  • mapy wyrobisk górniczych - przedstawiają sytuację wyrobisk górniczych oraz elementy geologiczne i inne elementy górnicze związane z prowadzeniem robót górniczych, a ponadto w poszczególnych przypadkach również i sytuację na powierzchni. 
  • mapy geologiczne - przedstawiają sytuację geologiczną na potrzeb górnictwa
Każda z wymienionych wyżej grup dzieli się zależnie od celu, pochodzenia i sposobu opracowania na trzy zespoły map:
  • mapy podstawowe - sporządza się bezpośrednio na podstawie wyników uzyskanych z pomiarów. Wykonuje się je w skali 1: 1000 lub 1: 2000. Może ona przedstawiać między innymi poziomy warstwy, pokłady, przekroje geologiczne. Mapy te stanowią źródłowy materiał dla opracowania map przeglądowych i map specjalnych. 
  • Mapy przeglądowe - sporządza się je na podstawie map podstawowych w drodze reprodukcji lub pomniejszenia tych map. Treścią ich jest sytuacja przedstawiana na mapach podstawowych powierzchnia wyrobisk, gór, lub geologiczna ujęta łącznie lub oddzielnie z pominięciu niektórych elementów. Wykonuje się je w skali 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000. 
  • Mapy specjalne są to kopie map podstawowych o specjalnym znaczeniu dla danego zakładu górniczego. Wykonuje się je w skali: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000. Przykłady map specjalnych powierzchni: # Mapa obszaru górniczego przedstawia sytuację powierzchni z uwidocznieniem granic obszaru górniczego dla eksploatacji określonej kopaliny, # Mapa powierzchniowa zbiorników wodnych - mapa sytuacyjno-wysokościowa obszaru górniczego z uwidocznieniem naturalnych i sztucznych zbiorników wodnych
Przykłady map specjalnych wyrobisk górniczych:
  • Mapa oddziałowa-przedstawia sytuację wyrobisk górniczych w określonym oddziale wydobywczym z naniesieniem miejsc zagrożeń oraz urządzeń w wyrobiskach górniczych, koniecznych dla prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia robót górniczych przez dozór górniczy. Każdy sztygar oddziałowy oraz sztygar zmianowy powinien (musi) ją mieć i w miarę postępu robót na bieżąco uzupełniać. 
  • Mapa powietrzna (wentylacyjna) przedstawia sytuację wyrobisk górniczych z uwzględnieniem dróg i urządzeń wentylacyjnych 
  • Mapa przeciwpożarowa przedstawia sytuację wyrobisk górniczych z uwidocznieniem pól pożarowych, dróg wentylacyjnych, wyrobisk eksploatacyjnych i przygotowawczych oraz urządzeń zabezpieczających